• Školné

     • Školné

     • Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom

      je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Martin č. 97 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a dodatkov - účinné od 1. septembra 2018

       

      polročný príspevok v EUR

      polročný príspevok v EUR, pre žiakov, ktorí neodovzdali čestné vyhlásenie*

      polročný príspevok v EUR, pre žiakov, ktorí navštevujú viac ako 1 individuálny a 1 skupinový odbor

      HO

      VO

      TO

      LDO

      HO

      VO

      TO

      LDO

      HO

      VO

      TO

      LDO

      prípravné štúdium

      30

      20

      20

      20

      625

      200

      200

      200

      60

      50

      50

      50

      základné štúdium
      I. stupňa

      35

      25

      25

      25

      625

      200

      200

      200

      65

      55

      55

      55

      základné štúdium
      II. stupňa

      50

      35

      35

      35

      625

      200

      200

      200

      70

      60

      60

      60

      * podľa § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

       

      V Martine, 1. 7. 2018

      Mgr. art. Pavol Zápotočný
      riaditeľ školy

   • Kontakt

    • Základná umelecká škola v Martine
    • zusmartin@zusmartin.sk
    • +421 43 4133480
    • P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
    • 37811819
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie