Navigácia

Školné

Pokyny k úhrade školného sú rozposielané prostredníctvom e-mailu.
V prípade, že ste pokyny neodbržali alebo máte akékoľvek otázky k úhrade školného kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu admin@zusmartin.sk.


Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom

je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Martin č. 97 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a dodatkov

 

polročný príspevok v EUR

polročný príspevok v EUR, pre žiakov, ktorí neodovzdali čestné vyhlásenie*

polročný príspevok v EUR, pre žiakov, ktorí navštevujú viac ako 1 individuálny a 1 skupinový odbor

HO

VO

TO

LDO

HO

VO

TO

LDO

HO

VO

TO

LDO

prípravné štúdium

30

20

20

20

50

35

35

35

40

30

30

30

základné štúdium
I. stupňa

35

25

25

25

75

45

45

45

45

35

35

35

základné štúdium
II. stupňa

50

35

35

35

90

75

75

75

60

45

45

45

štúdium pre dospelých (nad 26 rokov)

125

100

100

100

125

100

100

100

125

100

100

100

* podľa § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 7
Odpustenie

Mesto Martin ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o odpustení príspevku uvedeného v § 6 VZN č. 97 v zmysle § 49 ods. 5 školského zákona.

Ďalšie informácie nájdete tu


V Martine, 1. 7. 2016

Mgr. art. Pavol Zápotočný
riaditeľ školy

Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 (0)43 413 3480
E-mail: zusmartin@zusmartin.sk

Sme na facebookuZriaďovateľ