Navigácia

Školné

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom

je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Martin č. 97 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a dodatkov - účinné od 1. septembra 2018

 

polročný príspevok v EUR

polročný príspevok v EUR, pre žiakov, ktorí neodovzdali čestné vyhlásenie*

polročný príspevok v EUR, pre žiakov, ktorí navštevujú viac ako 1 individuálny a 1 skupinový odbor

HO

VO

TO

LDO

HO

VO

TO

LDO

HO

VO

TO

LDO

prípravné štúdium

30

20

20

20

625

200

200

200

60

50

50

50

základné štúdium
I. stupňa

35

25

25

25

625

200

200

200

65

55

55

55

základné štúdium
II. stupňa

50

35

35

35

625

200

200

200

70

60

60

60

* podľa § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 7
Odpustenie

Mesto Martin ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o odpustení príspevku uvedeného v § 6 VZN č. 97 v zmysle § 49 ods. 5 školského zákona.

Ďalšie informácie nájdete tu


V Martine, 1. 7. 2018

Mgr. art. Pavol Zápotočný
riaditeľ školy

Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 (0)43 413 3480
E-mail: zusmartin@zusmartin.sk

Sme na facebookuZriaďovateľ