• Poslanie školy

    • Škola sa od svojho založenia v roku 1922 zamerala na problém postoja k umeniu, výchovy k umeniu a umením.

     ZUŠ v Martine má dvojrozmernú funkciu poslania.

     Zabezpečuje starostlivosť o širokú populáciu detí a ich záujmy, súčasne zodpovedá za vyhľadávanie talentov, ktorým poskytuje špeciálnu starostlivosť v ich príprave na ďalšie profesné nasmerovanie na stredných, vysokých umeleckých, umelecko-pedagogických i umenovedných školách. ZUŠ v Martine je nositeľom ideí práva dieťaťa dostať vzdelanie, ktoré zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu tak možnosť rozvíjať svoje schopnosti a nadanie. Umožňuje aktívny a pasívny kontakt s kvalitným umením, napĺňa potrebu rozvoja osobnosti, jej tvorivosti, koncentrácie, schopnosti podávania maximálnych výkonov v motivujúcom prostredí, vedie k podpore a úcte k hodnotám, k človeku, k slobodomyselnosti, schopnosti formulovať názor.

     Škola výsledky práce prezentuje v rámci koncertnej činnosti, na výstavách, hudobno-tanečno-dramaticko scénických projektoch, súťažiach. Organizuje metodické semináre so zameraním na moderné formy vyučovania, semináre, výchovné koncerty, krajinárske kurzy, exkurzie za umením a kultúrnymi pamiatkami.

     Medzi prvými v rámci Slovenska zavádza do učebných osnov vyučovanie počítačovej grafiky a iné moderné metódy a techniky vyučovania umeleckých štruktúr /foto, video, scanovanie/.

      

   • Kontakt

    • Základná umelecká škola v Martine
    • zusmartin@zusmartin.sk
    • +421 43 4133480
    • P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
    • 37811819
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie