Navigácia

O škole

Základná umelecká škola v Martine má už 95. ročnú históriu od svojho založenia. Je to obdobie časového priestoru naplneného obetavou prácou jej zakladateľov, nasledovníkov i súčasníkov.

V živote školy je to obdobie niekoľkých generácií, ktoré prešli jej bránami. V súčasnosti škola má štyri odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický, v ktorých rozvíja svoj talent a nadanie 1200 žiakov pod vedením 50 pedagogických pracovníkov. Cieľavedomým a odborným entuziazmom naplnená činnosť celého pedagogického kolektívu formovala desiatky absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí významne ovplyvnili najmä oblasť kultúry spoločnosti. Počas svojej existencie kládla základy umeleckého školstva na Slovensku.

Uplynulé roky jednoznačne potvrdili opodstatnenosť existencie školy a jej nezastupiteľný vklad do výchovy dieťaťa. Samotná existencia ZUŠ v Martine a jej každodenné pôsobenie je prirodzenou prevenciou pred negatívnymi sociálno-patologickými vplyvmi súčasnej spoločnosti.


Zámer rozvoja školy na školský rok 2017/2018

Základná umelecká škola v Martine sa bude v nadchádzajúcom období snažiť o konkurencieschopnosť voči ďalším základným umeleckým školám svojou profiláciou na vážne umenie a vytváraním prostredia, ktoré zaručí odbornosť a kvalitu práce. Jej zámerom bude ponúkať prípravu na školy s umeleckým zameraním prostredníctvom serióznej a tvorivej práce ale tiež na zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže.

K hlavným strategickým zámerom školy zostáva naďalej skvalitňovanie vyučovacieho procesu, s ohľadom na požiadavky konzervatórií, škôl s umeleckým zameraním, rodičov, žiakov a trhu práce. V školskom roku 2017/2018 sa škola zameria na výučbu a podchytenie žiakov predškolského veku, pôsobením v základných a materských školách ako predpoklad ďalšieho záujmu štúdia žiakov vo všetkých odboroch, zachovanie elokovaných pracovísk, zachovanie medziodborových projektov. Naďalej bude veľmi cenená práca pedagógov, ktorí pripravujú najlepších žiakov na súťaže a verejné vystúpenia.

Materiálno technické zabezpečenie školy sa bude priebežne skvalitňovať v závislosti od pridelených finančných prostriedkov. Vedenie školy sa v nadchádzajúcom období bude snažiť o rozvoj spolupráce s vedením mesta Martin a deklarovať naše predstavy o rozvoji a financovaní školy.

Prioritou bude aj naďalej šírenie dobrého mena našej školy a skvalitnenie organizácie práce.

Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 (0)43 413 3480
E-mail: zusmartin@zusmartin.sk

Sme na facebookuZriaďovateľ