Navigácia

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

Členovia Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Martine:

za rodičov:
p. Vladimír Frkáň
MUDr. Gabriela Beláková
p. Helena Korbeľová
Ing. Eva Turancová

za pedagogických zamestnancov:
p. Roman Frátrik, DiS. art. - predseda rady školy
Mgr. Nataša Haratíková

za nepedagogických zamestnancov:
p. Eva Vengrínová

za zriaďovateľa:
Mgr. Bruno Horecký
Ing. Alexander Lilge
Ing. Stanislav Thomka
PhDr. Katarína Tomášová

Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 (0)43 413 3480
E-mail: zusmartin@zusmartin.sk

Sme na facebookuZriaďovateľ