• O odbore

     • Nadpis

     • V prípravnom štúdiu spoznávajú žiaci jednoduché výrazové prostriedky, učitelia sa zameriavajú na formy vyučovania hrou. Po dvojročnej tanečnej príprave sa učia základom klasického, ľudového a moderného tanca. Cieľom vyučovacieho procesu na I. stupni základného štúdia tanečného odboru je všestranná základná tanečná výchova žiakov. V priebehu štúdia sa kryštalizujú individuálne technické a výrazové schopnosti žiaka, čo predurčuje jeho ďalšiu orientáciu pôsobiť v súboroch ľudového tanca, moderného scénického tanca alebo pokračovať v štúdiu na tanečnom konzervatóriu.


      Charakteristika tanečného odboru ZUŠ

      Vzdelávanie v tanečnom odbore ZUŠ rozdeľujeme do štyroch základných častí a to:

      Prípravné štúdium, ktoré je určené žiakom predškolského veku (vek minimálne 4 roky), dĺžka štúdia minimálne jeden rok, maximálne dva roky. Počas prípravného štúdia pedagogický zamestnanec pripravuje žiaka prostredníctvom obsahu vzdelávania v predmete hudobno-pohybová príprava na ďalšie štúdium. Cieľom vyučovacieho procesu v prípravnom štúdiu je zároveň overenie predpokladov pre ďalšie štúdium v tanečnom odbore.

      Prvá časť prvého stupňa základného štúdia - primárne umelecké vzdelávanie (ISCED 1B), dĺžka štúdia 4 roky (žiaci ZŠ alebo absolventi prípravného štúdia).

      Druhá časť prvého stupňa základného štúdia - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie (ISCED 2B), dĺžka štúdia 4 roky (talentovaní žiaci ZŠ alebo absolventi ISCED 1B).

      Druhý stupeň základného štúdia - dĺžka 4 roky (talentovaní žiaci SŠ alebo absolventi ISCED 2B, absolventi štúdia pre dospelých).

      Štúdium pre dospelých - talentovaní žiaci nad 15 rokov, ktorí neabsolvovali I. stupeň vzdelávania.

      Cieľom primárneho umeleckého vzdelávania v tanečnom odbore ZUŠ je všestranná základná tanečná výchova žiakov pre ďalšie štúdium v tanečných technikách klasického, ľudového a džezového tanca. Zároveň na konci štúdia u mimoriadne nadaných žiakov je možné pokračovať v štúdiu tanca na tanečných konzervatóriách.

      Cieľom nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania v tanečnom odbore ZUŠ je dôsledným metodickým postupom pripraviť absolventa I. stupňa základného štúdia buď na záujmovú umeleckú činnosť v súboroch moderného scénického a ľudového scénického tanca, alebo na pokračovanie v štúdiu na II. stupni základného štúdia ZUŠ. Podmienkou úspešného absolutória I. stupňa je zvládnuť základy tanečných techník (klasický, ľudový a džezový tanec) a realizovať sa v tanečnej praxi na verejnom vystúpení.

      Druhý stupeň tanečného vzdelávania prebieha na II. stupni základného štúdia, trvá tiež 4 roky. Po absolvovaní štúdia, v prípade mimoriadneho talentu žiaka a jeho individuálneho záujmu, je možné absolvovanie talentových prijímacích skúšok na vysoké školy umeleckého zamerania.

   • Kontakt

    • Základná umelecká škola v Martine
    • zusmartin@zusmartin.sk
    • +421 43 4133480
    • P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
    • 37811819
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie